تاريخ : سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 13:9 | نویسنده :

سلام.

ممنونم از اينكه به وبلاگمون سري زديد.

لطفا براي رفع نواقصمون نظر بدين.تاريخ : سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 13:14 | نویسنده :تاريخ : سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 13:13 | نویسنده :

کد رشته امتحانی

عنوان رشته امتحانی دوره کارشناسی ارشد

مدارک  تحصیلی مورد  پذیرش

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

101

اپیدمیولوژی

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی - کارشناسی انگل شناسی – اداره امور بیمارستانها  – و دکترای حرفه ای
گروه پزشکی *

مبانی اپیدمیولوژی (5/2) مقدمات آمار زیستی (2) اصطلاحات پزشکی (5/1) اپیدمیولوژی بیماریها (5/2)  بهداشت عمومی (2) زبان عمومی (2)

102

آموزش بهداشت

کارشناسی بهداشت عمومی – علوم اجتماعی – روانشناسی – علوم تربیتی – پرستاری – مامائی- بهداشت محیط –

بهداشت حرفه ای – مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

زیست شناسی عمومی (1) روانشناسی (2) بهداشت عمومی (3) جامعه شناسی (2) زبان عمومی  (2)

103

آمار زیستی

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی -کارشناسی آمار- ریاضی –  علوم کامپیوتری و دکتری حرفه ای گروه پزشکی *

آمار و احتمالات ریاضی (2) روشهای آماری ( شامل برآورد و آزمون – تحلیل واریانس - رگرسیون و 
نمونه گیری)  (5) بهداشت عمومی (1)زبان عمومی (2)

104

انگل شناسی

کارشناسی انگل شناسی – حشره شناسی پزشکی  ایمنی شناسی پزشکی - میکروب شناسی – علوم آزمایشگاهی- 
زیست شناسی ( با گرایش جانوری - عمومی - سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی)- علوم آزمایشگاهی  دامپزشکی

کرم شناسی (5/1) تک یاخته شناسی(5/1)

حشره شناسی (5/0)  ایمنی شناسی (1)بیوشیمی (1)قارچ شناسی (5/0)میکروب شناسی (5/0) زیست شناسی (5/0) زبان عمومی  (3)

105

ایمنی شناسی

کارشناسی باکتری شناسی – ایمنی شناسی – بیوشیمی-زیست شناسی (با گرایش جانوری- سلولی و ملکولی – میکروبیولوژی- عمومی ویا ژنتیک)- میکروب شناسی –  علوم آزمایشگاهی- فیزیولوژی - انگل شناسی پزشکی – ویروس شناسی

ایمنی شناسی عمومی(3)بیوشیمی (2)میکروب شناسی (1)  زیست شناسی سلولی و مولکولی (2) زبان عمومی (2)

106

بینائی سنجی

کارشناسی بینائی سنجی

 

اپتیک هندسی و فیزیکی (2)  فیزیولوژی اپتیکس (3)  اپتومتری کودکان(3) اپتومتری پیشرفته (3)  دید دو 
چشمی (3)  عدسی های تماسی (3) زبان عمومی ( 2)

107

بیوشیمی بالینی

کارشناسی بیوشیمی- ویروس شناسی – ایمنی شناسی پزشکی- شیمی- علوم آزمایشگاهی-  علوم تغذیه – داروسازی -   زیست شناسی  ( کلیه گرایشها ) - علوم داروئی – علوم و صنایع غذائی – علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

بیوشیمی(4) شیمی آلی و عمومی(2)زیست شناسی (2) زبان عمومی (2)

108

بهداشت حرفه ای

کارشناسی بهداشت حرفه ای –- بهداشت محیط - ایمنی صنعتی- مهندسی (صنایع , مکانیک و شیمی) –  فیزیک –  شیمی

فیزیک (1) بهداشت حرفه ای (3) شیمی (1) ریاضی (1) فیزیولوژی (1)  آناتومی(1) زبان عمومی (2)

109

پرستاری

کارشناسی پرستاری – پرستار ماما

پرستاری داخلی و جراحی (4)پرستاری کودکان (2) روان پرستاری (2) پرستاری بهداشت و جامعه (2) پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (2)  زبان عمومی (2)

110

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

کارشناسی بهداشت محیط – علوم آزمایشگاهی - انگل شناسی  پزشکی - حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین – زیست شناسی (کلیه گرایشها)- دفع آفات کشاورزی – گیاه پزشکی – حفاظت گیاهان – بهداشت عمومی

حشره شناسی عمومی (4) زیست شناسی عمومی(2) بهداشت عمومی (2) شیمی(2) زبان عمومی (2)

111

روانشناسی بالینی

کارشناسی کلیه رشته های روانشناسی- مشاوره و راهنمایی

آمار و روشهای تحقیق (2) روانشناسی بالینی(4)روانشناسی عمومی (2) روانپزشکی

عمومی و فرهنگی(2) روانشناسی رشد ( 2) زبان عمومی (2)

112

 

رفاه اجتماعی

کارشناسی کلیه رشته ها

نظریه های جامعه شناسی ( 3) آمار و روش تحقیق (3دروس تخصصی (سازمان و مدیریت - اقتصاد خرد و کلان - تامین و رفاه اجتماعی - روانشناسی

اجتماعی) (2)زبان عمومی (3)

113

ژنتیک انسانی

کارشناسی زیست شناسی (کلیه گرایشها)-  ویروس شناسی – انگل شناسی پزشکی - ژنتیک – بیوشیمی – ایمنی شناسی – میکروبشناسی- تغذیه – علوم آزمایشگاهی – مامائی- دکترای حرفه أی گروه پزشکی * و دکترای حرفه أی علوم آزمایشگاهی

ژنتیک ( پایه و ملکولی – انسانی – پزشکی )(4) زیست شناسی (  (سلولی و  ملکولی ) (2 ) بیوشیمی (2) زبان عمومی (2)

114

شنوائی شناسی

کارشناسی شنوایی شناسی

 

آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل (2) تشخیص افتراقی (3) اصول توانبخشی ناشنوایان – سمعک و تجویز آن (2) شنوایی شناسی اطفال(1)زبان عمومی (3)

115

علوم تشریحی

کارشناسی علوم تشریحی – بافت شناسی – زیست شناسی -  ( کلیه گرایشها) – فیزیوتراپی – ارتوپدی فنی - کاردرمانی - گفتاردرمانی – رادیولوژی – شنوایی شناسی  - پرستاری  - مامایی و  بینایی سنجی

تشریح عمومی(4)بافت شناسی (2) زیست شناسی سلولی(2) جنین شناسی (4)

زبان عمومی  (2)

116

علوم تغذیه

 

کارشناسی علوم و صنایع غذایی  –علوم تغذیه – زیست شناسی (جانوری - عمومی – سلولی مولکولی – شیلات و آبزیان )- پرستاری – مامایی – بهداشت عمومی –فیزیولوژی – علوم آزمایشگاهی -  بیوشیمی- میکروب شناسی و رژیم شناسی

تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی (4) بیوشیمی(2) فیزیولوژی(2)  زبان عمومی ( 2)

117

علوم و صنایع غذائی

( گرایش کنترل کیفی و بهداشتی )

کارشناسی علوم و صنایع غذایی(گرایشهای مختلف ) -  مهندسی کشاورزی ( گرایش علوم و صنایع غذائی) - شیمی و مهندسی شیمی (صنایع غذائی) –داروسازی  و دکترای داروسازی- دامپزشکی – علوم تغذیه - تغذیه ( صنایع غذائی)- صنایع غذایی ( گرایش های
فنی  مهندسی و تغذیه)

میکروبیولوژی مواد غذائی(2) شیمی مواد غذائی(2) تکنولوژی مواد غذائی (2)  کنترل کیفی مواد غذایی(3) زبان عمومی (2)

118

علوم بهداشتی در تغذیه

کارشناسی یا بالاتر در رشته های :

الف ) کارشناسی علوم تغذیه – رژیم شناسی – صنایع غذایی – بهداشت عمومی – مامایی – پرستاری و داروسازی

ب ) کارشناسی علوم پزشکی (in medical science  BS)این  رشته در خارج از ایران وجود دارد

ج) زیست شناسی ( جانوری – سلولی مولکولی و میکروبیولوژی )

د) مهندسی کشاورزی ( صنایع غذایی و دامپروری )

هـ) مهندسی کشاورزی صنایع غذایی ( آبزیان )

و) مهندسی منابع طبیعی

ز )دکتری عمومی دامپزشکی

تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی(4) بیوشیمی عمومی (2) فیزیولوژی(2)  زبان عمومی (2)

119

فیزیک پزشکی

کارشناسی فیزیک – بیوفیزیک – پرتودرمانی (رادیو تراپی) – پرتوشناسی (رادیولوژی) - بینایی سنجی- فیزیوتراپی –
 اعضای مصنوعی و مهندسی پزشکی

فیزیک عمومی ( مکانیک – الکتریسیته – مغناطیس – حرارت – صوت – نورو دیدگانی )(4) فیزیولوژی(5/0) تشریح(5/0) فیزیک (هسته ای و اتمی) (3)ریاضی (3) زبان عمومی (2)

120

فیزیولوژی

کارشناسی فیزیولوژی – زیست شناسی (کلیه گرایشها)- جانورشناسی – پرستاری - فیزیوتراپی - مامایی – علوم آزمایشگاهی – علوم دارویی – بیوشیمی – علوم تشریحی- گفتار درمانی - بینایی سنجی - شنوایی شناسی – بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای

فیزیولوژی (3) بیوشیمی(1) زیست شناسی جانوری  (2) زبان عمومی (3)

121

فیزیوتراپی

کارشناسی فیزیوتراپی

آناتومی و کینزیولوژی(3) فیزیوتراپی در بیماریها(4) اصول حرکت درمانی (3) ارزشیابی و اندازه گیری (2) الکتروتراپی (3) ارتزوپروتز(2)  زبان عمومی (3)

122

قارچ شناسی پزشکی

کارشناسی انگل شناسی – قارچ شناسی – باکتری شناسی – علوم آزمایشگاهی –  زیست شناسی  ( کلیه گرایشها ) میکروبیولوژی  - ویروس شناسی و ایمنی شناسی پزشکی

میکروب شناسی عمومی (1) قارچ شناسی پزشکی  (4)

تک یاخته شناسی (1) ایمنی شناسی (1)

زبان عمومی (2)

123

کاردرمانی جسمانی

کارشناسی کاردرمانی جسمانی – کاردرمانی روانی

آناتومی(1) کینزیولوژی (1) ارزشیابی و اندازه گیری (1) تکنیکهای حرکت درمانی(1) کاردرمانی دربیماران جسمانی بزرگسالان (3) کاردرمانی در کودکان (1) اسپلینت و  اورتزپروتز (2) زبان عمومی (3)

124

کاردرمانی روانی

کارشناسی کار درمانی جسمانی- کاردرمانی روانی

روانشناسی (1)روانپزشکی (1)رشدروانی حرکت (1)کاردرمانی دربیماران روانی(2) کاردرمانی دربیماران عقب مانده ذهنی(2) زبان عمومی(3)

125

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کارشناسی کلیه رشته ها

دانش کتاب شناسی (3) اطلاع رسانی (2) زبان فارسی (1) زبان عمومی (3)

126

گفتار درمانی

کارشناسی گفتار درمانی

اختلالات زبان (3) اختلالات صوت (1) اختلالات تولید گفتار (2) اختلالات روانی گفتار (2)  زبان عمومی  (3)

127

مدارک پزشکی

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی

کدگذاری بیماریها(2) مدارک پزشکی (2) اصطلاحات و کلیات پزشکی (2)  زبان عمومی (3)

128

میکروب شناسی

کارشناسی  میکروب شناسی – بیوشیمی – زیست شناسی ( کلیه گرایشها) – علوم آزمایشگاهی –  ایمنی شناسی –
ویروس شناسی - انگل شناسی پزشکی - علوم آزمایشگاهی دامپزشکی – دکترای حرفه ای گروه پزشکی *   – دکترای
حرفه ای علوم آزمایشگاهی

میکروب شناسی پزشکی( باکتری شناسی (3) تک یاخته (1) قارچ (1)  ویروس (1)  ) ایمنی شناسی (1) بیوشیمی(1) زبان عمومی  (2)

129

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مدیریت با گرایشهای مختلف – اداره امور بیمارستانها- مدیریت و برنامه ریزی

کلیات بهداشت (2) اصول و مبانی سازمان و مدیریت (3) سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (3) مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت (2) زبان عمومی (3)

130

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت محیط – بهداشت حرفه ای - بهداشت عمومی -  شیمی- مهندسی شیمی- مکانیک – آبیاری –  مهندسی عمران – فیزیک -محیط زیست – خاک شناسی –  آب شناسی –  مهندسی صنایع - زمین شناسی –  مهندسی کامپیوتر( نرم افزار) –زیست شناسی  و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

آب و فاضلاب (هیدرولیک (1) انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب (1) تصفیه آب (1)  تصفیه فاضلاب (1) شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (1) ) آلودگی هوا وکنترل آن (1) مواد زائد جامد(1) کلیات بهداشت محیط (1) زبان عمومی ( 2)

131

مامائی

کارشناسی مامائی – پرستار ماما

بارداری و زایمان و بیماریهای زنان (4) جنین شناسی (1) نوزادان و مراقبتهای مربوطه (2) بهداشت ، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده (2) بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامائی(1)  زبان عمومی (2)

132

ویروس شناسی پزشکی

کارشناسی میکروب شناسی – انگل شناسی پزشکی– حشره شناسی پزشکی - زیست شناسی ( کلیه گرایشها) - علوم آزمایشگاهی -  بیوشیمی-  ایمنی شناسی-   علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-  دکترای حرفه ای گروه پزشکی *- دکترای حرفه أی

علوم آزمایشگاهی

میکروب شناسی ( ویروس شناسی (3) باکتری شناسی (1) قارچ شناسی (1) )انگل شناسی  (1)  بیوشیمی (1) ایمنی شناسی (2) ژنتیک ملکولی (1) زبان عمومی (2)

133

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

کارشناسی علوم آزمایشگاهی – ایمنی شناسی – زیست شناسی ( کلیه گرایشها) - ویروس شناسی – میکروب شناسی پزشکی – بیوشیمی و ژنتیک

خون شناسی و بانک خون (4) بیوشیمی (1)

زیست شناسی سلولی مولکولی (1)

ایمنی شناسی (2) زبان عمومی (2)

134

مددکاری اجتماعی

کارشناسی مددکاری اجتماعی – کلیه گرایش های خدمات اجتماعی و علوم اجتماعی ( گرایش خدمات اجتماعی )

روان شناسی (عمومی - مرضی - شخصیت ) (1) مبانی و نظریه های جامعه شناسی (1) مبانی توانبخشی (1) مددکاری اجتماعی (مبانی مددکاری فردی ، گروهی و جامعه ای ) (2) زبان عمومی (3)

135

مدیریت توانبخشی

کارشناسی اندام های مصنوعی و وسایل کمکی – فیزیوتراپی- کاردرمانی – شنوایی شناسی -  گفتار درمانی- بینایی سنجی – مددکاری اجتماعی –جامعه شناسی – علوم اجتماعی – روانشناسی – مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی – کودکان استثنایی – بهداشت عمومی– پرستاری –علوم تربیتی – دکترای عمومی پزشکی

اصول توانبخشی (4) مدیریت (3) زبان عمومی (3)

136

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

ارتزوپروتز (4) کینزیولوژی و بیومکانیک اندامها (2) ارزشیابی و اندازه گیری عضلات (2)

زبان عمومی (3)

137

اقتصاد بهداشت

( با 2 گرایش توسعه بهداشت و درمان – سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان )

کارشناسی در یکی از رشته های گروه پزشکی – اقتصاد- مدیریت – حسابداری – مهندسی پزشکی یا دکترای حرفه أی
گروه پزشکی *

اقتصاد خرد(2) اقتصاد کلان(2) مبانی اقتصاد بهداشت (3) آمار و آمار حیاتی (2) ریاضی (2) تئوریهای مدیریت (2) اصول خدمات بهداشتی (2)  زبان عمومی (3)

138

مهندسی پزشکی

کارشناسی فنی و مهندسی – علوم پایه – گروههای پزشکی و پیراپزشکی - دکترای حرفه ای پزشکی – دندانپزشکی – داروسازی

ریاضیات عمومی ( 4 ) فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی (3)فیزیولوژی و آناتومی ( 2) مدارهای الکتریکی (3) الکترونیک (2) زبان عمومی (3)

139

سم شناسی

کارشناسی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین – سم شناسی –فارماکولوژی – میکروب شناسی - شیمی - علوم آزمایشگاهی - بیولوژی - علوم وابسته به بیوشیمی  - شیمی مواد غذائی – بهداشت عمومی – بهداشت حرفه ای – بهداشت محیط – تغذیه –
 گیاه پزشکی – علوم دارویی -  ویروس شناسی - دکترای پزشکی – داروسازی و دامپزشکی

بیوشیمی عمومی (3 ) زیست شناسی ( 2) شیمی عمومی (3) زبان عمومی (2)

140

 

نانوتکنولوژی  پزشکی

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مهندسی پلیمر – مهندسی شیمی ( کلیه گرایشها ) – مهندسی مواد
( کلیه گرایشها ) – مهندسی برق– بیوالکتریک – فیزیک ( محض و کاربردی ) – شیمی (محض و کاربردی ) – رادیولوژی – زیست شناسی (کلیه گرایشها ) –  داروسازی - دارندگان مدارک دکتری حرفه ای پزشکی – داروسازی و دندانپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

بیوشیمی ( 2) فیزیک (1) شیمی (2) زیست شناسی سلولی مولکولی و فیزیولوژی (3) بیوفیزیک (2) زبان عمومی (2)

141

آموزش پزشکی

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و دارندگان مدارک دکترای تخصصی و یا دکترای حرفه ای گروه پزشکی و دارندگان مدارک کارشناسی ارشد گروه پزشکی و اعضای هیات علمی گروه های پزشکی سراسر کشور - هیا ت علمی گروه های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ( با پرداخت شهریه )

کلیات آموزش پزشکی ( 3)  مدیریت (2) زبان عمومی (3)

142

طب سنتی

دکترای عمومی پزشکی

زبان فارسی (متون پزشکی) (3)زبان عربی (متون پزشکی) (2) تاریخ پزشکی (1) کلیات و نشانه شناسی بیماریها (4) معالجات (3)  تغذیه و مفردات (3) زبان عمومی (عربی (2) انگلیسی  (2) )

 

 

143

بیوتکنولوژی پزشکی

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی- کارشناسی زیست شناسی -( کلیه گرایش ها) - بیوتکنولوژی – دکتری حرفه ای پزشکی – داروسازی – دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی

شیمی عمومی (2)بیولوژی (سلولی – مولکولی) ( 2) میکروب شناسی ( 2) زبان عمومی (3)

144

ارگونومی

دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی – کارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای – کاردرمانی – فیزیوتراپی – مهندسی صنایع – طراحی صنعتی – مدیریت صنعتی – مهندسی مکانیک – روانشناسی – ایمنی صنعتی – فیزیک  مهندسی پزشکی – پرستاری و ارتوپدی فنی

تشریح و فیزیولوژی انسانی (2) فیزیک ومکانیک (2) ریاضی (2) روانشناسی عمومی (2) بهداشت (1) مدیریت (1) زبان عمومی (2)

145

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی – زیست شناسی سلولی و مولکولی – تکنولوژی پرتودرمانی – تکنولوژی پزشکی هسته ای – فیزیک پزشکی و بیوفیزیک 

فیزیک پرتوها (3) رادیوبیولوژی (3) فیزیک بهداشت (حفاظت در برابر اشعه ) (2) بیولوژی سلولی (2) زبان عمومی  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ